Nyílt levél a Képviselőknek – “májusi ülés előtt”

Tisztelt Képviselő Úrhölgy és Urak!

Dombóvár Város Polgármestere a mellékelt, május 16-i keltezésű levelében gyakorlatilag megzsarolt engem, mint ügyvezetőt, és az egész, általam képviselt nonprofit Kft-t. Ennek a zsarolásnak lényege az, hogy ő nem hajlandó a május 29-i képviselő-testületi ülés elé terjeszteni a társaságunk 2013. évi beszámolóját és a társasági szerződés módosítást, amennyiben a 2014-es pénzügyi tervre vonatkozó felvetéseire olyan válaszokat nem adok, amelyek neki tetszenek.

Elöljáróban szeretném leszögezni azt a tényt, miszerint a tavalyi éves beszámoló, valamint a társasági szerződés módosítás elfogadása egyrészről létkérdés a társaságunk számára, másrészről tökéletesen független mind a két dokumentum elfogadása az idei pénzügyi tervtől. A pénzügyi terv ugyanis csak egy prognózis, egy előrejelzés, amely a jellegénél fogva sohasem lehet tökéletes, hiszen a jövőbe senki nem tud belelátni. Egy éves pénzügyi prognózistól függővé tenni tehát egy lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámoló elfogadását csak a legteljesebb rosszhiszeműséggel, egyenes ártó szándékkal lehet.

Még inkább igaz ez a társasági szerződés módosítására. Ez ugyanis azért létkérdés a társaság számára, mert ha a május 31-i jogvesztő határidőig nem nyújtjuk ezt a módosítást be a Cégbíróságra, akkor elveszíti a Kft. a közhasznú szervezeti jogállását. Hangsúlyozom: ez utólag nem pótolható, tehát amennyiben nem nyújtjuk be legkésőbb 2014. május 30-án, pénteken elektronikus úton a vonatkozó cégadat-változásbejegyzési kérelmet a Cégbíróságra, a társaságunk elveszíti közhasznú szervezeti jogállását. Ennek folyományaként a nonprofit Kft. további léte értelmetlenné válik, és hogy mindez mekkora kárt okoz a Városnak, azt hirtelen még csak felbecsülni sem lehetséges.

Ezek előrebocsátásával ismertetem a polgármester mindazon konkrét észrevételeit, amelyeket április 22-én kelt levelében juttatott el hozzám, és amelyekre május 6-án a válaszomat már megadtam, de most ismételten is megteszem:

„A 2014. évi pénzügyi tervben 42 millió forint önkormányzati támogatás szerepel, de korlátot jelent, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében csak 32.922 ezer forint kiadás került betervezésre az Nkft. működési célú támogatására.” – április 22-i polgármesteri levélrészlet.

„Az Önkormányzat elé Ön szerződésszegő módon terjesztette azt az összeget, melyet 42 MFt-ra módosítva fogadott el a testület (ld: jegyzőkönyvek, felvételek az ülésről). Az érvényes, betartott szerződési összeggel tervezzük az évet, mely a tavalyi beszámoló elő nem terjesztését, el nem fogadását nem jelentheti, az szubjektív viszonyulást feltételez az Ön részéről.” – május 6-i válaszunk.

Emlékeztetőül: az Önkormányzattal érvényes közszolgáltatási szerződésünk van, amely egyértelműen meghatározza a társaság részére járó támogatást – vagyis ez nem annyi, amennyit a polgármester adni szeretne a Kft-nknek, hanem annyi, amennyi a szerződésből következik. Arra is emlékeztetem a Tisztelt Testületet: szégyenszemre be kellett perelnünk az Önkormányzatot a polgármester szerződésszegő magatartása miatt, mert nem a közszolgáltatási szerződés szerint nekünk járó pénzösszeget utaltatta és utaltatja át a társaságnak, hanem annyit, amennyit jónak lát, azt is szándékosan késve – pl. a januárit március 5-én, az áprilisit május 10-én, amikor a májusi is túl van az esedékességen a kifizetési kötelezettségek alapján.

Tehát várjuk már meg az illetékes bíróság döntését arról, hogy mi a helyzet: 32, vagy 42 millió forint jár a cégnek – szerintünk az utóbbi.

„A 2013. évi mérlegbeszámolóban 11.679 ezer forint pénzeszköz szerepel … E szerint az Nkft. 6 millió forint likvid pénzeszközzel rendelkezik…” – április 22-i polgármesteri levélrészlet.

Az Nkft. jelenleg nem rendelkezik 6 millió forint likvid pénzzel, ugyanis ezt fel kellett használnunk a mérleg fordulónapja, 2013. december 31. óta eltelt időszak alatt. De én kérdezem Önöket: józan logikával ugyan milyen összefüggést lehet találni ezen körülmény, és a mérlegelfogadás között? A mérleget magát ugyanis még a polgármester sem tudja vitatni!

„A mérlegadatok helyesek, a 17 év tisztességes munkavégzés pénzügyi eredménye menti meg a céget az önkormányzati támogatások törvénytelen visszatartása és a nagy összegű pályázatok részbeli utófinanszírozása esetén. Nem bérekre, nem épületre, hanem szakmai tevékenységre fordítjuk. Tartalékoljuk saját munkák eredményét.

A törvény és a szerződés szabályozza azt a minimumot, melyet a közművelődési feladatot ellátó Önkormányzatnak biztosítania kell. (Személyi és épület kiadások)”- válaszlevelünkből.

„A 2014. évi pénzügyi tervben 8 millió forint szerepel terembérleti díj címen. Kérem annak bemutatását, hogy ebből a tervezett bevételből mennyi az, ami hosszú távú bérleti szerződés alapján várható és mennyi az eseti bérbeadásból származó bevétel.” – április 22-i polgármesteri levélrészlet.

„Terembérleti díj: tapasztalati tervezés, összege bizonytalan. Hosszú távú, egész évre tervezhető 1.590.000 Ft (Kávézó 12 hónap, gyógytestnevelés 9 hónap). Máig lefutott, folytatása bizonytalan: 4 képzés, bevétele 858.500 Ft. A többiért még további lehetőség-keresés szükséges.” – április 23-i válaszunk.

„A terembérleti küldött adatok helyesek, hitelesek, objektívek. (Amennyiben más, határozott /KLIK/, vagy határozatlan idejű /Könyvtár/ továbbszolgáltatási várható bevételre gondol, az más, valós címszó alatt szerepel a Pénzügyi Tervben!”) – május 6-i válaszunk.

„A pénzügyi terv kiadásai között szerepel „rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatás” címen 7.700 ezer forint. Kérem e kiadási sor részletezését, annak bemutatását, hogy pontosan milyen szolgáltatások igénybe vételét tartalmazza e tétel.” – április 22-i polgármesteri levélrészlet.

„A közművelődés közös szükségletek kielégítésére létrejött nonprofit szervezet önálló jogi, gazdálkodó és szakmai szervezet, irányításom alatt 17 éve pénzügyi, jogi és szakmai kifogás nélkül végzi munkáját, szervezi a város kulturális életét. A lakosság, a feladat-átadó Önkormányzat, a felújítást finanszírozó EU jogos elvárása szerint kínálatát nem leépítve, hanem az átalakítást megalapozó célok érdekében „tartalommal megtöltve” a város kulturális célra teremtetett épületét végzi munkáját, melyek kiadással járnak. Ha szükséges valamilyen rendezvényi kiadási tétel, tavalyi és korábbi főkönyvi kivonatokból tanácsadóival legyen szíves kigyűjteni az Ön számára keresett információt. De összevetheti az éves 7,7 milliós tételt egy-egy majális TÉNYLEGES kiadásaival is! A honlapon is szereplő statisztika szerint tavaly 79 művészeti esemény, 105 szórakoztató rendezvény, 63 közösségi rendezvény, 20 kiállítás-megnyitó, (267 alkalom, 55.130 látogató), 48 rendszeres művelődési forma (1810 érintett fő, 1231 alkalom!) otthona volt a Művelődési Ház, házigazdája az azt működtető NKft. Mivel minden évben másképp alakulnak az apróbb tételek, részletek (bérletek, előadások árai, kiegészítő szolgáltatások, stb.), azok 2014-re tételesen köztudottan tervezhetetlenek, csak viszonylagos nagyságrend irányozható elő, melyet az NKft. menedzsmentje a Pénzügyi Tervben előterjesztett. Tehát ez sem jogalap az éves beszámoló visszatartására, a jogszerű működés és a közhasznúság veszélyeztetésére.” – május 6-i válaszunk.

 

Tisztelt Képviselő Úrhölgy és Urak,

mindezek után, „tortán a habként” vették kézhez a NKft. felügyelő bizottságának tagjai a polgármester újabb ragyogó opusát, a mellékelt május 16-i levelét.

Ennek lényege szerint polgármesterünk tájékoztatja a FB-tagokat, hogy „nagy veszélybe került” a társaság beszámolójának, pénzügyi tervének és létesítő okirata módosításának elfogadása. Valóban, mivel ő maga az, aki ezt a veszélyt bármilyen józan elme számára elfogadható indok nélkül elő kívánja idézni.

Summa summarum: számomra sajnos egyértelmű a fentiekből, hogy sokkal jobb sorsra érdemes városunk polgármestere Döbrögi uraságnak képzelve magát, a várost az intézményeivel együtt saját játszóterének tekinti, ahol azt csinálhat, amit akar, függetlenül jogszabályi kötelezettségektől, és magától a józan észtől is.

Azért fordultam jelen levelemmel Önökhöz, hogy valós információkon nyugvó, hiteles képet alkothassanak maguknak a kialakult helyzetről és megtegyék a kellő lépéseket.

Dombóvár, 2014. május 22.